วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์การวิจัย


โครงร่างการวิจัย

วัตถุประสงค์การวิจัย

            พิสณุ  ฟองศรี.(2553).กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์การวิจัย  จะเป็นสิ่งที่กำหนดขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ในการทำวิจัย  เพื่อให้ผลวิจัยสนองตอบวัตถุประสงค์การวิจัย  หากเขียนวัตถุประสงค์ไม่สมบูรณ์  ขาดหรอเกินไปไม่ชัดเจน ก็จะส่งผลต่อการทำวิจัยในขั้นอื่น ๆ เปรียบเสมือนกับหลงทิศผิดทาง  การกำหนดวัตถุประสงค์โดยทั่วไปจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการวิจัยนั้น ๆ
1. เขียนเป็นข้อ ๆ ถึงผลที่จะทราบ (Output) จากการวิจัย
2. ห้ามเขียนไปถึงผลลัพธ์ (Outcome)  หรือผลกระทบ  (Impact)   จะนำไปเขียนได้ในหัวข้อ ความสำคัญของการวิจัยนั้น
3. ไม่จำเป็นต้องมีหลายข้อ

http://in.kkh.go.th/department/research/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=62  
กล่าวไว้ว่า การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยในชั้นเรียน
      1.ข้อความที่เขียนยังไม่ค่อยจะสอดคล้องและครบคลุมกับสิ่งที่จะศึกษาหรือตัวแปรตาม
      2.เขียนข้อความที่มีความครอบคลุมสอดคล้องกับสิ่งที่จะศึกษาหรือตัวแปรตามแต่ยังไม่กระชับชัดเจนเท่าที่ควร แต่รู้ว่างานวิจัยจะทำอะไรได้
      3.เขียนข้อความได้กะทัดรัดชัดเจน ตรงประเด็นสอดคล้องกับสิ่งที่จะศึกษาหรือตัวแปรตามอย่างสมเหตุสมผล รู้ได้ว่างานวิจัยจะทำอะไรได้

http://blog.eduzones.com/jipatar/85921   กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์ของการวิจัย (objectives) เป็นการกำหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้าง ในเรื่องที่จะทำวิจัย ต้องชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ โดยบ่งชี้ถึง สิ่งที่จะทำ ทั้งขอบเขต และคำตอบที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว การตั้งวัตถุประสงค์ ต้องให้สมเหตุสมผล กับทรัพยากรที่เสนอขอ และเวลาที่จะใช้ จำแนกได้เป็น 2 ชนิด คือ
            3.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objective)กล่าวถึงสิ่งที่ คาดหวัง (implication) หรือสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการวิจัยนี้ เป็นการแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ในระดับกว้าง จึงควรครอบคลุมงานวิจัยที่จะทำทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น
เพื่อศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ และความต้องการของผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัว และชุมชน
           3.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objective) จะพรรณนาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง ในงานวิจัยนี้ โดยอธิบายรายละเอียดว่า จะทำอะไร โดยใคร ทำมากน้อยเพียงใด ที่ไหน เมื่อไร และเพื่ออะไร โดยการเรียงหัวข้อ ควรเรียงตามลำดับความสำคัญ ก่อน หลัง ตัวอย่างเช่น
                      3.2.1 เพื่อศึกษาถึงรูปแบบปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัว และชุมชน
                      3.2.2 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัว และชุมชน


สรุป

วัตถุประสงค์การวิจัย (Objective) กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์ของการวิจัย (objectives) เป็นการกำหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้าง ในเรื่องที่จะทำวิจัย ต้องชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ โดยบ่งชี้ถึง สิ่งที่จะทำ ทั้งขอบเขต และคำตอบที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว การตั้งวัตถุประสงค์ ต้องให้สมเหตุสมผล กับทรัพยากรที่เสนอขอ และเวลาที่จะใช้ และจะเป็นสิ่งที่กำหนดขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ในการทำวิจัย  เพื่อให้ผลวิจัยสนองตอบวัตถุประสงค์การวิจัย  


แหล่งที่มา
พิสณุ  ฟองศรี.(2553). การเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์.กรุงเทพฯ:ด่านสุทธาการพิมพ์.
http://blog.eduzones.com/jipatar/85921 เข้าถึงเมื่อ 19 / 12 / 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น